page_banner

GHS märgis

Oht
Hoida lastele kättesaamatus kohas
Enne kasutamist lugege etiketti

Kahjulik allaneelamisel või sissehingamisel.Võib olla kahjulik kokkupuutel nahaga.Põhjustab raskeid põletushaavu ja silmakahjustusi.Võib põhjustada hingamisteede ärritust.Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Ärahoidmine:Hoida pakend tihedalt suletuna.Mitte sisse hingata tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihust.Pärast üleandmist pesta hoolikalt.Ärge sööge, jooge ega suitsetage selle toote kasutamise ajal.Kasutage ainult õues või hästi ventileeritavas kohas.Vältida sattumist keskkonda.Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/kaitseprille/näokaitset.
Vastus:ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud.MITTE kutsuda esile oksendamist.Pöörduge viivitamatult kiirabi poole.NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamatult seljast kõik saastunud riided.Loputage kohe mitu minutit veega.Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.Pöörduge viivitamatult kiirabi poole.SISSEHINGAMISE KORRAL: Viige isik värske õhu kätte ja asetage talle mugav hingamine.Pöörduge viivitamatult kiirabi poole.SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada koheselt mitme minuti jooksul veega.Eemaldage kontaktläätsed, kui need on olemas ja seda on lihtne teha.Jätkake loputamist.Pöörduge viivitamatult kiirabi poole.Halva enesetunde korral pöörduge kiirabi poole.Spetsiifiline ravi on kiireloomuline (vt täiendavaid esmaabijuhiseid ohutuskaardil).Koguge mahavool.
Hoiustamine:Hoida pakend tihedalt suletuna.Hoida lukus.
Kõrvaldamine:Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.
Vaadake ohutuskaarti